ایمیل مارکتینگ یا بازاریابی ایمیلی در 2022

ایمیل مارکتینگ

نحوه کارکردن و نحوه ارتباط ما با مشتریان دستخوش تغییرات همیشگی است. یک دهه پیش، مردم جلسات حضوری در دفتر را ترجیح می دادند. امروزه حتی مسائل جدی از طریق Zoom به راحتی قابل حل هستند. افراد بیشتری دیجیتال را انتخاب می کنند. با این حال، این بدان معنا نیست که شرکت سنتی شما منقرض […]